پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R)

کد : 2007
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 31
تعداد جلسات 6
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R) : به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش از آزمونهای معلم ساخته تشریحی (از متون ساده و دشوار کتاب های درسی) استفاده شد. به منظور مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان دانش پیشین، از دروس تاریخ،علوم تجربی و زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی سه پیش آزمون به عمل آمده، و در پایان طرح نیز سه پس آزمون به منظور تعیین میزان تأثیر متغیر مستقل در یادگیری سه درس مذکور برای دو گروهبه اجرا درآمد.در ضمن بعد از طی دو هفته از پس آزمون اول برای اطلاع یافتن از میزان یادادری در همانسه درس، سه پس آزمون دیگر روی گروه های آزمایش و کنترل به عمل آمد.

محصولات مشابه