پروتکل درمان شناختی وسواس

کد : 1979
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 19
تعداد جلسات 10
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل درمان شناختی وسواس : رفتارهای وسواسی و درمان شناختی – رفتاری آنها

دستور جلسه

الف – مرور تکالیف جلسه قبل و میزان موفقیت مراجعان در انجام تکالیف

ب – مرور مباحث و روشهای مطرح شده در جلسات آموزشی و تاکید بر نقاط کلیدی مباحث مثل باور هسته ای، باورهای بینابینی، تفسیر و خلق

ج – بحث بیشتر در خصوص رفتارهای وسواسی شامل کنترل، تکرار، اجتناب و تشریفات و ضرورت استفاده از تمامی فرصت ها برای انجام مواجهه بیشتر

د – بحث در خصوص ضرورت تداوم برنامه کم آبی تا درمان کامل افکار و رفتارهای وسواسی

شرح جلسه

در ابتدا باز مروری بر تکالف مراجعان و میزان پیشرفت آنها در کنترل وسواس هایشان می شود. سپس ضمن مرور مباحث مطرح شده تاکنون، به بحث در مورد رفتارهای وسواسی می رسیم. گفته شد که تفسیر منجر به بروز هیجانات خاصی مانند احساس گناه، اضطراب و افسردگی می شود. پس فرد به منظور کنترل این احساسها اقدام به انجام رفتارهای وسواسی نظیر کنترل (خود یا دیگران )، تکرار، اجتناب از موقعیتهای وسواسی و تشریفات وسواسی می کند. در تشریفات وسواسی برای مثال فرد مقید است که کارها را طبق نظم خاصی انجام دهد. انواعی از علائم و  رفتارهای وسواسی در این رابطه قابل مشاهده است

محصولات مشابه