پرسشنامه انگيزش زبان انگليسی

کد : 173
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 16
مخفف EIMQ
نویسندگان عابدینی
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1399
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه انگيزش زبان انگليسی توسط عابدینی (1393) تهیه و تنظیم شده است و شامل 16 گویه می­باشد.

در مطالعه عابدینی (1393) روايي صوری و محتوايي پرسشنامه، با نظر چند تن از کارشناسان، متخصصان، صاحبنظران و استاد راهنما تایید شد.

جهت تعيين پايايي، تعداد 30 پرسشنامه در اختیار جمعی از دانش آموزان قرار گرفت که پس از تکميل پرسشنامه ها، به روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایایی برابر 86/0 محاسبه شد.

 

پس از پرداخت لینک دانلود پرسشنامه انگیزش زبان انگلیسی برای شما فعال خواهد شد.

 

نحوه نمره گذاری در پرسشنامه انگیزش زبان انگلیسی

نمره گذاری پرسشنامه انگیزش زبان انگلیسی EIMQ با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای ( کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) می باشد و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است.

 

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه انگیزش زبان انگلیسی

در مطالعه عابدینی ( 1393 ) روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، با نظر چند تن از کارشناسان، متخصصان، صاحبنظرات و استاد راهنما تأیید شد. جهت تعیین پایایی، تعداد 30 پرسشنامه در اختیار جمعی از دانش آموزان قرار گرفت که پس از تکمیل پرسشنامه ها ،به روش همسانی درونی و با استفاده از شریف آلفای کرونباخ پایایی برابر 86% محاسبه شد

 

پس از پرداخت لینک دانلود پرسشنامه انگیزش زبان انگلیسی برای شما فعال خواهد شد.

---------------------

جامع ترین پایگاه پژوهشی در ایران
- ابزار پژوهش 
آزمون های استاندارد، پرسشنامه ها، مقیاس ها، سیاهه ها
- مبانی نظری و پیشینه
مرور ادبیات پژوهشی به همراه اصل مقالات در حوزه های مختلف
- بسته های آموزشی متنی و تصویری
آموزش های کاربردی تحلیلی های آماری، گزارش نویسی، مقاله نویسی، مداخلات حوزه های مختلف
- خودسنجی آنلاین به همراه تفسیر
تکمیل فرم آنلاین آزمون ها و اطلاع از نتایج و تفسیر آن
- ساخت و توزیع پرسشنامه آنلاین
استفاده از مخزن فرم آنلاین ابزار پژوهش
ساخت فرم آنلاین ابزار جدید
توزیع و پیمایش از طریق پست الکترونیک، شبکه های اجتماعی و پیامک اطلاع از فرآیند گردآوری داده ها
دریافت داده های خام در قالب فایل اکسل

 

تیک تست سایت دانلود پرسشنامه معتبر و استاندارد

محصولات مشابه