پروتکل مشاوره گروهی آدلر

کد : 2035
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 8
تعداد جلسات 11
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل مشاوره گروهی آدلر : معرفى برنامه، رهبر‌ گروه‌،آمـوزش‌ها و اعـتبارنامه‌هايى كه كسـب كرد و معرفى اعضا در گروه (يكى از نقاط قـوت خـود را نـيز معرفى كنند. يكى‌ از‌ مواردى‌ كه در ساير اعضا جذاب يافته است نيز معرفى مى‌نمايد‌. رهبر گروه مى‌تواند اين كار را براى اعضا در ابتدا «مدل‌سازى»كند). ذكر اين نكته كه در پايان‌ هـرجلسه‌ تـكاليفى‌ تا جلسه‌ى بعد مشخص و 15 دقيقه‌ى ابتداى هرجلسه بـه بـررسى گزارش‌ نحوه‌ى‌ اجراى تكاليف توسط اعضا اختصاص خواهد يافت.

محصولات مشابه