پروتکل طرحواره درمانی

کد : 2038
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 7
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل طرحواره درمانی : طرح واره به طور کلی، به  عنوان ساختار، قالب یا چهارچوب تعریف می شود. در حوزه رشد شناختی، طرح واره را به صورت قالبی در نظر می گیرند که براساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند. علاوه بر این، ادراک از طریق طرح واره، واسطه مندی می شود و پاسخ های افراد نیز توسط طرح واره جهت پیدا می کنند. طرح واره، بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایز کننده یک واقعه است. به عبارت دیگر، طرحی کلی از عناصر برجسته یک واقعه را طرحواره می گویند (جعفری و همکاران،1950؛ ترجمه حمید پور و اندوز، 1389).

محصولات مشابه