پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

کد : 1998
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 6
تعداد جلسات 12
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» : بر اساس برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی که توسط جان کبات ـ زین تدوین گردید، هدف اصلی برنامه ذهن آگاهی کمک به افراد است تا روابط خود با تفکرات، احساسات، و احساس بدنی خود اصلاح نماید.ذهن آگاهی به عنوان فرایند توجه کردن به تجارب لحظه به لحظه و همچنین به عنوان ترکیب خودتنظیمی توجه با نگرش کنجکاوانه، پذیرا بودن، و پذیرش تجارب فرد توصیف شده است. ظرفیت برانگیختن ذهن آگاهی با استفاده از فنون متعدد مراقبه گسترش یافته است که دراصل از تدابیر معنوی بودائی ریشه گرفته است. با این وجود، توصیف‌های کلی ذهن آگاهی از پژوهشگری به پژوهشگر دیگر متفاوت است و هیچ توافقی در مورد تعریف اجزا یا فرایندهای ذهن آگاهی وجود ندارد. رویکردهای ذهن آگاهی فنون آرام سازی یا فنون کنترل خلق شناخته نمی‌شوند، و همین که فرد در ذهن آگاهی آموزش دید، می‌تواند آن را در طی انواع فعالیت‌ها بکار گیرد. ذهن آگاهی باعث می‌شود هر فعالیتی که فرد در آن درگیر است به چشم انداز وسیعی در فهم وجود خودش منجر شود. در حالت ذهن آگاهی تفکرات و احساسات به اندازه موضوعات هشیاری حسی، و همچنین بدون واکنش نشان دادن به آنها به شیوه‌های خودکار و عادتی، مشاهده می‌شوند. بنابراین، ذهن آگاهی افراد را قادر می‌سازد به موقعیت‌ها با تفکر پاسخ دهند و تکانشی عمل نکنند.

محصولات مشابه