پروتكل درماني در گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري اختلال دوقطبي

کد : 1991
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 18
تعداد جلسات 20
۳۰,۰۰۰تومان

پروتكل درماني در گروه‌ درمانگري شناختي- رفتاري اختلال دوقطبي : دو جلسة اول پروتكل‌ کاملاً جنبة آموزشي دارد، با این حال بايد وقت خاصي را به بحث و گفت‌وگو و پرسيدن سؤال اختصاص داد. پيشتر اشاره شد كه ممکن است اعضاي گروه و افراد خانوادة آنها درك متفاوتي از اين اختلال داشته باشند، ازاين‌رو احتمال دارد سؤال‌هاي زيادي دربارة بیماری برايشان پيش بيايد. موضوع مهم در اين جلسات حركت دادن بيماران از مرحلة تغيير به مراحل ديگر تغيير مبتني بر مدل نظري ارائه‌شده توسط پروچاسكا و ديكلمنت (1983) در زمينة تغيير است.

محصولات مشابه