پروتكل درماني در گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري مصرف مواد

کد : 1993
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 10
تعداد جلسات 12
۳۰,۰۰۰تومان

پروتكل درماني در گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري مصرف مواد : در اولين جلسه، بر شناسايي و كشف فوايد و مضرات ايجاد تغيير در روند مصرف مواد توسط درمانجویان تأكيد مي‌شود. براي انجام اين كار از فنون مختلفي استفاده مي‌شود (ميلر و رولنيك، 2002 ؛ رولنيك و همكاران، 1999؛ راتگرز و گريوز، 2004). توصية ما اين است كه جدول دوستوني روي وايت‌بورد رسم كنيد و ستون اول آن را به فوايد ايجاد تغيير در مصرف مواد و ستون دوم آن را به مضرات عدم تغيير در مصرف مواد اختصاص دهيد و از حاضران در جلسه بخواهيد تا اين ستون‌ها را پر كنند. هنگام انجام اين تمرين متخصصان باليني نبايد زياد فعال باشند و بايد نقشي به‌تقريب خنثي داشته باشند. نكتة اصلی اينجاست كه بايد افراد گروه را تشويق كرد تا خودشان ساختار انگيزشي خودشان را براي تغيير تعيين كنند. تسهيل‌كنندة گروه بايد از فنون گوش دادن تأملي يا تعمقي استفاده كرده و افراد را تشويق كند تا در اين كار مشاركت فعالانه‌اي داشته باشند (ميلر و رولنيك، 2002).

محصولات مشابه