پروتكل درماني در گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري افسردگي

کد : 1992
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 6
تعداد جلسات 17
۳۰,۰۰۰تومان

پروتكل درماني در گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري افسردگي :

معرفي درمانگران و افراد گروه به يكديگر.

قواعد گروه.

رازداري و محرمانه بودن.

مقياس‌هاي درجه‌بندي و فهرست وارسي.

تكليف منزل.

تكاليف انجام نشده.

معرفي رويكرد شناخت- رفتاردرمانگري به افسردگي.

مداخله‌هاي رفتاري.

مداخله‌هاي شناختي.

تشريح مدل زيستي، رواني، اجتماعي افسردگي و مطرح كردن پنج مؤلفة مهم آن.

رفتار.

افكار.

هيجان‌ها.

زيست‌شناختي.

محيط.

 

تكليف منزل: تكميل برگه‌‌هاي مربوط به مدل زيستي، رواني، اجتماعي و خريد دستورالعمل همراه با آن.

محصولات مشابه