پرسشنامه کارکنان دانشی

کد : 1946
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 17
نویسندگان مولودپورنیا
ابعاد پرسشنامه 5
سال انتشار 1393
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه کارکنان دانشی : پرسشنامه کارکنان دانشی توسط مولودپورنیا (1393) تهیه و تنظیم شده است و شامل 17 گویه می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه کارکنان دانشی

جهت تضمین اعتبار محتوای پرسشنامه در مطالعه مولودپورنیا (1393) از نظر متخصصان، اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره  استفاده شد.همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد

محصولات مشابه