پرسشنامه ويژگی های شغلی

کد : 1957
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 19
نویسندگان باسامي و همکاران
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1393
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه ويژگی های شغلی : پرسشنامه ويژگي­هاي شغلي توسط باسامي و همکاران (1393) تهیه و تنظیم شده است و شامل 19 گویه می­باشد.پرسشنامه ويژگي هاي شغلي به صورت تک عاملی است.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه ويژگی های شغلی

سپهري خطيبي (1394) در مطالعه­ای پايايي پرسشنامه ويژگي هاي شغلي را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. در این مطالعه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 81 /0 به دست آمده است و همچنین براي تعيين روايي پرسشنامه از شيوه اعتبارصوري استفاده شده است.

محصولات مشابه