پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

کد : 1948
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 25
نویسندگان نيكنام
ابعاد پرسشنامه 6
سال انتشار 1392
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند : پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند توسط نيكنام (1392) تهیه و تنظیم شده است و شامل 25 گویه است.

ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند در تحقیق نیکنام (1392) به تأیید رسیده است و پایايی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد (76/0). در مطالعه پورمراد (1394) جهت حصول اطمينان، روايي محتوايي و صوري آن توسط اساتيد متخصص مدیریت ورزشی تأييد شد و پایایی دروني از طریق آلفای کرونباخ 81/ 0 به‌دست آمده و پایایی زمانی آن از طریق پیش‌تست و پس‌تست در ابتدا بین 30 نفر از دانشجویان تربیت بدنی توزیع شود و جمع‌آوری کرده و بعد از دو هفته مجدداً برای همان 30 نفر توزیع و جمع‌آوری گردید و با استفاده از ضريب همبستگي، بالاي 8/ 0 به‌دست آمد.

محصولات مشابه