پرسشنامه هوش معنوی

کد : 175
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 29
نویسندگان عبدالله زاده
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1390
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه هوش معنوی توسط عبدالله زاده با همکاری مهدیه کشمیری و فاطمه عرب عامری در سال 1387 تشکیل شده است که برای اولین بار روی گروه 280 دانشجو اجرا گردید و سپس پرسشنامه نهایی با 29 عبارت تنظیم شد.در مطالعه طهماسبی (1393) ضریب پایایی مقیاس هوش معنوی را با اجرا بر روی 30 نفر از کارکنان سازمان ورزش  و جوانان با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ 89 /0 به دست آمد. برای بررسی میزان روایی هوش معنوی علاوه بر روایی محتوایی صوری که سوال­ها با نظر متخصص ها تایید شد از تحلیل عاملی نیز استفاده شد و همبستگی کلیه سوال­ها بالای 3 /0 بود.

محصولات مشابه