پرسشنامه موانع حمایت مالی

کد : 1977
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 36
نویسندگان عسگریان و آزادان
ابعاد پرسشنامه 7
سال انتشار 1391
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه موانع حمایت مالی : پرسشنامه موانع حمایت مالی توسط عسگریان و آزادان (1391)تهیه و تنظیم شده است و شامل 36 گویه می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه موانع حمایت مالی

در مطالعه ذوالفرزع (1393) در ابتدا پرسشنامه  توسط 6  نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت  و بعد از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی  در اختیار 30 نفر از اعضای نمونه قرار گرفت و برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از روش آماری آلفای کرونباخ استفاده شد.

محصولات مشابه