پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

کد : 1972
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 50
نام انگلیسی پرسشنامه Study Skills Inventory
مخفف SSI
نویسندگان بنویل و همکاران
ابعاد پرسشنامه 6
سال انتشار 2000
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI) : پرسشنامه مهارت­های مطالعه توسط بنویل و ديگران تهیه و تنظیم شده است و شامل 50 گویه می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

بادله، چركزي، آسایش، احمدی و حسینی (1391)، به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه، آن را به فارسی برگردانده و به منظور تعیین روایی محتوایی آن و این که آیا مفاهیم موجود در پرسشنامه اصلی دقیقاً به فارسی برگردانده شده است یا خیر، از نظرات سه فرد صاحب نظر و عضوهیئت علمی استفاده نمودند و پس از اعمال نظر آنان پرسشنامه نهایی تدوین شد. سپس مجدداً توسط دو تن از اساتید زبان انگلیسی به انگلیسی ترجمه شد و با نسخه اصلی آن مورد مقایسه قرار گرفت که داراي مفاهیم یکسانی بودند. براي پایایی پرسشنامه از روش همسانی درونی استفاده شد، بدین نحو که در فاز پایلوت در اختیار 20 دانشجو که داراي شرایط مشابه با نمونه هاي پژوهش بودند قرار گرفت و با ضریب آلفاي کرونباخ 82/ 0 مورد تأیید قرارگرفت.

محصولات مشابه