پرسشنامه مهارت های اجتماعی

کد : 147
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 30
نویسندگان گرشام والیوت
ابعاد پرسشنامه 3
سال انتشار 1999
۵,۰۰۰تومان

این مقياس رفتار اجتماعي دانش آموز را كه تأثير بسزايي بر عملكرد تحصيلی، پذيرش ميان همسالان و رابطه وي با معلم دارد از ديد چند ارزياب بررسي مي كند. اين مقياس فراواني رفتار هاي مؤثر بر رشد كفايت اجتماعي و تطابق دانش آموز را در خانه و مدرسه اندازه گيري كرده و مي تواند براي سرند كردن، طبقه بند ي دانش آموزان و  برنامه ريزي آموزش مهارت اجتماعي مورد استفاده قرارگيرد .مقياس مهارت اجتماعي شامل سه فرم ويژه ارزيابي توسط والدين، معلمان و دانش آموزان است .هر يك از فرم هاي مقياس را مي توان به تنهايي يا تؤام به كار گرفت .در این پرسشنامه فرم معلم آورده شده است .معلمان از مهمترين منابع  کسب اطلاع در زمینه­ی رفتار و کفایت دانش آموزان هستند (هاج،1983). معلمان این پرسشنامه را که دارای 30 پرسش سه نمره ای است، برای تمام دانش آموزان تکمیل کرده اند. محتوای این مقياس در بر گيرنده دو بخش اصلي مهارت اجتماعي و مشكلات رفتاري است.پایایی درونی مقیاس برای فرم معلمان از 74 /0 تا 95 /0 است(گرشام والیوت ،1999). خصوصيات روان سنجي اين مقياس در فرهنگ هاي غير آمريكايي كمتر موردبررسي قرار گرفته است. شهيم (1381) در مطالعه اي در ايران مهارت اجتماعي كودكان ناتوان ذهني را با استفاده ازاين مقياس مورد بررسي قرار داد .میزان پایایی این مقیاس در مطالعه ی او برای مهارت اجتماعی 87 /0، همکاری 76 /0، قاطعیت 72 /0 و خویشتن داری 68 /0  برآورد شده است. در این تحقیق پایایی کل این مقیاس پس از دو هفته بر روی 10 نفراز آزمودنی ها 81 /0 به دست آمد، که پایایی نسبتا بالایی است. دانلود پرسشنامه

محصولات مشابه