پرسشنامه مدیریت دانش

کد : 1968
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 25
نویسندگان نیومن و کنراد
ابعاد پرسشنامه 4
سال انتشار 1999
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه مدیریت دانش : پرسشنامه مدیریت دانش توسط نیومن و کنراد (1999) تهیه و تنظیم شده است و شامل 25 گویه است.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه مدیریت دانش

خان­احمدی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد و کل پرسشنامه به صورت زیر اعلام شده است.

محصولات مشابه