پرسشنامه مديريت فناوری اطلاعات

کد : 1974
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 15
نویسندگان دلبازه
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1392
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه مديريت فناوری اطلاعات : پرسشنامه مديريت فناوري اطلاعات توسط حسین دلبازه (1392) تهیه و تنظیم شده است و شامل 15 گویه می­باشد.پرسشنامه مديريت فناوري اطلاعات به صورت تک عاملی است.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه مديريت فناوری اطلاعات

دلبازه (1392) در مطالعه­ ای روایی و پایایی پرسشنامه مديريت فناوري اطلاعات را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. در این مطالعه جهت تعیین روایی از روش محتوايي استفاده گرديد كه در اين باره محتوي پرسشنامه كه براساس مباني نظري تنظيم شده بود مورد تاييد تعدادي از خبرگان دانشگاهي و سازماني دانشگاه قرار گرفت سپس جهت اطمينان بيشتر موارد به رويت اساتيد راهنما و مشاور رسانده و نظرات اصلاحي آنها در پرسشنامه بكار گرفته شد و پاره اي از سئوالات حذف و اصلاح گرديد و در نهايت پرسشنامه قطعي تدوين گرديد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 83/ 0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مشابه