پرسشنامه قصد ترک خدمت

کد : 447
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 3
نویسندگان کامن و همکاران
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1979
۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه قصد ترک خدمت توسط کامن، فیچمن و جنکینز(1979) تهیه و تنظیم شده است و شامل 3 گویه می­باشد. رفیعی جزی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه قصد ترک خدمت را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 95/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه

محصولات مشابه