پرسشنامه فرهنگ سازماني

کد : 1955
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 10
نویسندگان رابینز
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1998
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه فرهنگ سازماني : پرسشنامه فرهنگ سازماني توسط رابينز (1998) تهیه و تنظیم شده است و شامل 10 گویه می­باشد.پرسشنامه فرهنگ سازماني به صورت تک عاملی می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه فرهنگ سازماني

سپهري خطيبي (1394) در مطالعه­ای پايايي پرسشنامه فرهنگ سازماني را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. در این مطالعه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 82/ 0 به دست آمده است و همچنین براي تعيين روايي پرسشنامه از شيوه اعتبارصوري استفاده شده است.

محصولات مشابه