پرسشنامه عملکرد مالی

کد : 1970
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 5
نویسندگان گروسی و سانگر
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 2007
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه عملکرد مالی : پرسشنامه عملکرد مالی براساس مدل گروسی و سانگر (2007) می­باشد و شامل 5 گویه است.پرسشنامه عملکرد مالی به صورت تک عاملی است.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه عملکرد مالی

خان­احمدی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد مالی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 735/ 0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مشابه