پرسشنامه سنجش خلاقیت

کد : 1969
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 15
نویسندگان تورنس
ابعاد پرسشنامه 4
سال انتشار 1979
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سنجش خلاقیت : پرسشنامه سنجش خلاقیت توسط تورنس (1979) تهیه و تنظیم شده است و شامل 15 گویه می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه سنجش خلاقیت

خان­احمدی (1394) در مطالعه­ ای روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 717/ 0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مشابه