پرسشنامه سرمایه فکری

کد : 1976
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 30
نویسندگان قلیچ لی
ابعاد پرسشنامه 3
سال انتشار 1388
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سرمایه فکری : پرسشنامه سرمایه فکری برگرفته بر مبناي الگوي بنتیس (1996) ولیپ ولوگری (2004)كه از کتاب مدیریت دانش دکتر بهروز قلیچ لی (1388) استخراج شده است. 

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه سرمایه فکری

دلبازه (1392) در مطالعه­ ای روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه فکری را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. در این مطالعه جهت تعیین روایی از روش محتوايي استفاده گرديد كه در اين باره محتوي پرسشنامه كه براساس مباني نظري تنظيم شده بود مورد تاييد تعدادي از خبرگان دانشگاهي و سازماني دانشگاه قرار گرفت سپس جهت اطمينان بيشتر موارد به رويت اساتيد راهنما و مشاور رسانده و نظرات اصلاحي آنها در پرسشنامه بكار گرفته شد و پاره اي از سئوالات حذف و اصلاح گرديد و در نهايت پرسشنامه قطعي تدوين گرديد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 73/ 0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مشابه