پرسشنامه سبک های والدينی (مادر)

کد : 165
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 25
نویسندگان زینالی و همکاران
ابعاد پرسشنامه 4
سال انتشار 1390
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سبك­هاي والديني (مادر) توسط زینالی و همکاران (1390) تهیه و تنظیم شده است و شامل 25 گویه می­باشد. بوری(1991) میزان پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به شرح زیرگزارش نموده است. 86 /0 برای شیوه ی استبدادی، 78 /0 برای شیوه ی قاطع و اطمینان بخش و 81 /0 برای شیوه­ی سهل گیر. وی برای بررسی بیشتر میزان اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار افتراقی استفاده کرد.

محصولات مشابه