پرسشنامه سبک های رهبری

کد : 1951
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 36
نویسندگان باس و آویلو
ابعاد پرسشنامه 8
سال انتشار 1996
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سبک های رهبری : پرسشنامه سبک های رهبری توسط باس و آویلو (1996) تهیه و تنظیم شده است و شامل 36 گویه می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه سبک های رهبری

پایایی پرسشنامه سبک های رهبری در مطالعه ولائی ملکی (1394) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. پس از اجرای مقدماتی در نمونه ای 30 نفری ارزیابی شد که ضریب آلفای کرونباخ  پرسشنامه رهبری تحولی و تبادلی 78 /0 به دست آمد.

محصولات مشابه