پرسشنامه سبک رهبری

کد : 1973
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 10
نویسندگان وارنر بارک
ابعاد پرسشنامه 1
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سبک رهبری : پرسشنامه سبک رهبری توسط وارنر بارک ساخته شده است. این پرسشنامه از 10 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری تعاملی بکار می رود.پرسشنامه سبک رهبری به صورت تک عاملی می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه سبک رهبری

ضریب اعتبار پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک 79 /0 می باشد (کیوانلو و همکاران، 1390). قابلیت اعتماد یا پایایی از سویی نشان دهنده دفت و ثبات و از سوی دیگر نشان دهنده میزان اشتباه وسیله اندازه گیری است. به عبارت دیگر اگر محققان دیگر همان موضوع را با همان روش بررسی کنند، یا اینکه یک محقق در مشاهدات مختلفی که از یک موضوع دارد به نتایج مشابهی برسد، آن آزمون دارای قابلیت اعتماد است. در مطالعه زمانی (1394) پایایی کلی پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک 725 /0 بدست آمده است.

محصولات مشابه