پرسشنامه سبک رهبری مربیان

کد : 1959
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 35
نویسندگان مارگن
ابعاد پرسشنامه 2
سال انتشار 2002
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سبک رهبری مربیان : پرسشنامه سبک رهبری مربیان توسط مارگن (2002) تهیه و تنظیم شده است و شامل 35 گویه می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه سبک رهبری مربیان

مارگن (2002) روایی پرسشنامه را از طریق ضریب کندال 62/ 0 و پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ 83/ 0 گزارش نموده است. در پژوهش صمصامی (1393) پس از انجام یک مطالعه مقدماتی، ضريب محاسبه شده براي پرسشنامه مذكور با استفاده از آلفاي كرونباخ 84 /0 بدست آمد.

محصولات مشابه