پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

کد : 167
به اشتراک بگذارید :
عمومی
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1993
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سازگاری تحصیلی (آموزشی) درصدد است تا دانش آموزان (گروه سنی14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزانی که با سازگاری ضعیف جدا سازد. این پرسشنامه توسط سینها وسینگ (1993) تهیه و تنظیم شده است و شامل 20 گویه می­باشد. سینها وسینگ (1993، به نقل از کرمی، 1375) ضریب پایایی این مقیاس را به روش دو نیمه کردن برای مقیاس آموزشی (تحصیلی) 96 /0 گزارش کرده اند. پایایی پرسش نامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان در پژوهش احمدی برگانی (1394) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است، که ضریب پایایی بدست آمده 67 /0 می باشد که ضریب قابل قبولی می باشد

محصولات مشابه