پرسشنامه ساختار سازمانی

کد : 1956
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 13
نویسندگان ماندانا و همکاران
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1390
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه ساختار سازمانی : پرسشنامه ساختارسازماني توسط ماندانا و همکاران (1390) تهیه و تنظیم شده است و شامل 13 گویه می­باشد.پرسشنامه ساختارسازماني به صورت تک عاملی می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه ساختار سازمانی

سپهري خطيبي (1394) در مطالعه­ای پايايي پرسشنامه ساختارسازماني را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. در این مطالعه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 77/ 0 به دست آمده است و همچنین براي تعيين روايي پرسشنامه از شيوه اعتبارصوري استفاده شده است.

محصولات مشابه