پرسشنامه رضايت شغلي (JDI)

کد : 1958
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 63
نام انگلیسی پرسشنامه Job Descriptive Index
مخفف JDI
نویسندگان اسميت و همکاران
ابعاد پرسشنامه 5
سال انتشار 1989
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه رضايت شغلي (JDI) : پرسشنامه رضايت شغلي توسط اسميت، کندال و هالين (1969) تهیه و تنظیم شده است و شامل 63 گویه می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه رضايت شغلي (JDI)

روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی در مطالعه امینی (1394) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. در این مطالعه، پرسشنامه مورد استفاده پس از تنظيم به اساتيد راهنما و مشاور ارجاع داده و پس از بررسي و رفع اشكالات به تاييد رسيد. روايي صوري و محتوايي آن مورد تاييد قرار گرفته است. همچنین در این مطالعه ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه 89/ 0 بدست آمده است

محصولات مشابه