پرسشنامه رضايتمندي مشتريان بانك و ارتباط آن با كيفيت خدمات بانك

کد : 1967
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 28
نویسندگان ايزدپناه قشمي
ابعاد پرسشنامه 7
سال انتشار 1394
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه رضايتمندي مشتريان بانك و ارتباط آن با كيفيت خدمات بانك :پرسشنامه رضايتمندي مشتريان بانك و ارتباط آن با كيفيت خدمات بانك برگرفته شده از مقالۀ موکش کومار در سال 2009 می باشد و توسط ايزدپناه قشمي (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 28 گویه است.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه رضايتمندي مشتريان بانك و ارتباط آن با كيفيت خدمات بانك

ايزدپناه قشمي (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه رضايتمندي مشتريان بانك و ارتباط آن با كيفيت خدمات بانك را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد و کل پرسشنامه به صورت زیر اعلام شده است. اعداد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. برای تعیین روایی این پرسشنامه ابتدا با استفاده از راهنمایی های استاد راهنما و مشاور (در مطالعه ايزدپناه قشمي، 1394) به بررسی سؤالات پرداخته شد و نظرات ایشان اعمال گردید.

محصولات مشابه