پرسشنامه دولت الکترونیک

کد : 1945
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 26
نویسندگان مولودپورنیا
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1393
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه دولت الکترونیک : پرسشنامه دولت الکترونیک توسط مولودپورنیا (1393) تهیه و تنظیم شده است و شامل 26 گویه می­باشد.پرسشنامه دولت الکترونیک به صورت تک عاملی می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه دولت الکترونیک

جهت تضمین اعتبار محتوای پرسشنامه در مطالعه مولودپورنیا (1393) از نظر متخصصان، اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره  استفاده شد.همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن 917 /0 اعلام شده است.

محصولات مشابه