پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (GSES)

کد : 1960
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 23
نام انگلیسی پرسشنامه General Self - Efficacy Questionnaire
مخفف GSES
نویسندگان شرر
ابعاد پرسشنامه 6
سال انتشار 1982
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (GSES) : پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (GSES) توسط شرر (1982) تهیه و تنظیم شده است و شامل 23 گویه است.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (GSES)

شرر (1982) اعتبار همزمان پرسشنامه را 66 /0 و پايايي آن را 87 /0 گزارش نموده اند (به نقل از اصغرنژاد؛ خداپناهي؛ و حيدري، 1383). همچنين در پژوهش حاضر نيز  براي سنجش پايايي ، پس از انجام يک مطالعه مقدماتي و تعيين واريانس سوالات از طريق ضريب آلفاي کرونباخمورد محاسبه قرار گرفت که ضريب 80/ 0 بدست آمد.

 

محصولات مشابه