پرسشنامه خودپنداره مزمن

کد : 162
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 15
نویسندگان سلنتا و لرد
ابعاد پرسشنامه 3
سال انتشار 2005
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه خودپنداره مزمن توسط سلنتا و لرد (2005) تهیه و تنظیم شده است و شامل 15 گویه می­باشد. علیخانی (1393) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه خودپنداره مزمن را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 851/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه و ابزارپژوهش

محصولات مشابه