پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

کد : 143
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 25
نویسندگان جامعی
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1393
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان توسط جامعی تهیه و تنظیم شده است و شامل 25 گویه است. جامعی (1393) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 797/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه

محصولات مشابه