پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

کد : 1963
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 16
نویسندگان رضایی
ابعاد پرسشنامه 6
سال انتشار 1394
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای : پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای از مطالعات راجوبلینا و برگرون در سال  2009  استخراج گشته است  و توسط رضایی (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 16 گویه می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

روایی و پایایی پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای در  مطالعه رضایی (1394) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. با استفاده نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه 879/ 0است که نشان دهنده این است که این پرسشنامه از اعتبار نسبتا مناسبی برخوردار است.

محصولات مشابه