پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

کد : 163
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 40
نویسندگان شکارچی
ابعاد پرسشنامه 7
سال انتشار 1380
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعي توسط شکارچی (1388) تهیه و تنظیم شده است و شامل 40 گویه می­باشد. شکارچی (1388) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعي را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر از 7 /0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.  دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مشابه