پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

کد : 176
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 30
نویسندگان باقری
ابعاد پرسشنامه 5
سال انتشار 1390
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه توسط باقری (1390) تهیه و تنظیم شده است و شامل 30 گویه می­باشد. منظور از روایی این است که، مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد (حافظ نیا، 1384). در مطالعه باقری (1390) پرسشنامه‌های مورد نظر بر اساس مطالعات پیشین، هدف تحقیق و بر مبنای مطالعه نظری طراحی شده است. از طرف دیگر این پرسشنامه‌ها در اختیار 9 تن از اساتید رشته مدیریت قرار گرفته ونظر آنها راجع به سؤالات با استفاده از مقیاسی 10 نقطه‌ای برای تک تک سؤالات فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که پاسخ‌های داده شده به هر سؤال دارای میانگین بالاتر از 7 بودند لذا می‌توان انتظار داشت که پرسشنامه‌های استفاده شده در تحقیق داراری روایی محتوایی و صوری کافی می‌باشند. همچنین در مطالعه باقری (1390) جهت بررسی پایایی ابزار تحقیق از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نظر با اینکه پرسشنامه به صورت طیف لیکرت طراحی شده ودر واقع از نوع نگرش سنج می‌باشد به همین جهت مناسب ترین روش برای محاسبه اعتبار، ضریب آلفای کرونباخ است. نتایج حاصل از بررسی اعتبار پرسشنامه نشان داد که ضریب آلفای محاسبه شده برای کل پرسشنامه‌ها برابر. 802 /0 است، لذا می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.

محصولات مشابه