پرسشنامه انگيزش شغلی

کد : 1954
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 15
نویسندگان شاکل
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 2006
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه انگيزش شغلی : پرسشنامه انگيزش شغلي توسط شاکل (2006) تهیه و تنظیم شده است و شامل 15 گویه می­باشد.پرسشنامه انگيزش شغلي به صورت تک عاملی می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه انگيزش شغلی

سپهري خطيبي (1394) در مطالعه­ای پايايي پرسشنامه انگيزش شغلي شاکل را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. در این مطالعه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 79 /0 به دست آمده است و همچنین براي تعيين روايي پرسشنامه از شيوه اعتبارصوري استفاده شده است.

محصولات مشابه