پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

کد : 164
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 100
نویسندگان عطار
ابعاد پرسشنامه 5
سال انتشار 1394
۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی توسط عطار (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 100 گویه می­باشد. عطار (1394) در مطالعه­ای برای تعیین روایی پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی از روایی محتوایی استفاده کرده است. این نوع روایی به قضاوت داوران بستگی دارد. نظردهندگان در مورد پرسشنامه استادان متخصص و افراد خبره و آگاه بودند. برای محاسبۀ پایایی پرسشنامۀ پژوهش، نحوه انجام آزمون بدین شرح بود که ابتدا یک نمونه پرسشنامه 100 سوالی در اختیار 30 نفر از رؤسا و خبرگان و متخصصین قرار گرفت. سپس با استفاده از داده های به دست آمده به کمک نرم افزار اس پی اس اس، میزان ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید، که مقدار آن 82 /0 محاسبه شد، که بیانگر پایایی لازم  است.

محصولات مشابه