پرسشنامه اعتماد سازمانی

کد : 1950
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 21
نویسندگان رابینز
ابعاد پرسشنامه 7
سال انتشار 1998
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه اعتماد سازمانی : پرسشنامه اعتماد سازمانی رابینز (1998) كه در پژوهش اميريان‌زاده (1391) نيز به كار گرفته شده داراي 21 سوال است

ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه اعتماد سازمانی

در مطالعه ولائی ملکی (1394) پایایی و روایی پرسشنامه اعتماد سازمانی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. در ابتدا 30 پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع و پس از پاسخگویی جمع‌آوری گردید. سپس به کمک نرم افزار SPSS  مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید که اين مقدار 78 /0 به دست آمد

محصولات مشابه