پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن

کد : 169
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 14
نویسندگان قلیپور
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1394
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن توسط قلی­پور (1394) تهیه و تنظیم شده است. قلی پور (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 87 /0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مشابه