پرسشنامه استرس شغلی

کد : 1944
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 36
نویسندگان استاينمتز
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1977
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه استرس شغلی : پرسشنامه استرس شغلي توسط استاینمتز (۱۹۷۷) تهیه شده است و شامل ۳۶ عبارت در مورد موقعیت‌های تنش‌زای محیط کاری می‌باشد. ترجمه این پرسشنامه توسط کرامتی (1391) انجام شده است.پرسشنامه استرس شغلي به صورت تک عاملی می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه استرس شغلی

پایایی آزمون استرس شغلی استاینمتز در پژوهش‌ هاشم‌زاده، اورنگی، بهره‌دار (۱۳۷۹) از دو روش تنصیف و بازآزمایی استفاده شده است و کلیه آزمودنیهای مرحله مقدماتی به فاصله یک هفته و درست همانند شرایط قبل بررسی مجدد شدند، ضریب پایایی آزمون استرس شغلی استاینمتز به ترتیب 69 /0 و 72/ 0 گزارش گردیده است. به‌منظور تعیین اعتبار آزمون استرس شغلی استاینمتز در پژوهش‌ عطار (1374)، از سرپرستان مستقیم هر یک از افراد مورد مطالعه مرحله مقدماتی درخواست شد که به پرسشنامههای پژوهش از نظر زیردستان خود پاسخ گویند و عبارات پرسشنامهها بدین‌منظوراز من به او تغییر داده شد. اعتبار آزمون استرس شغلی استاینمتز با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی 77 /0= rگزارش گردیده که در سطح یک درصد معنی‌دار بوده است. در تحقیق حاضر نیز روايي محتوایی و صوری پرسشنامه توسط اساتيد متخصص در رشته مدیریت ورزشی تأييد شد و پایایی آن  از طریق ضریب آلفای کرونباخ در یک گروه 35 نفری  از دبیران تربیت بدنی تبریز بالای 75 /0 به‌دست آمد.

محصولات مشابه