مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

کد : 172
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 22
مخفف RRS
نویسندگان نولن هوکسما و مورو
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1989
۱۵,۰۰۰تومان

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی (RRS) توسط نولن هوکسما و مورو (1989) تهیه و تنظیم شده است و شامل گویه است. مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی با استفاده از آلفای کرونباخ دامنه ای از 88/0 تا92/0 دارد  که نشان دهنده همسانی درونی بالای آن است (لومینت، پاپاجورجیو و ولز، 2004؛ نقل از عبادی، 1393). همبستگی درون طبقه ای برای نیم بار اندازه گیری 75 /0 (پاپاجوجیو، ولز، 2004؛ نقل از عبادی، 1393) و همبستگی باز آزمایی برای مدت بیش از 12 ماه، 67/0 گزارش شده است (نالن هاکسما، لارسون، گرایسون، 1999).آلفای کرونباخ در نمونه های ایرانی 90/0(50). و ضریب پایایی باز ازمایی با فاصله زمانی سه هفته 83/0 گزارش شده است (لطفی نیا، 2006؛ نقل از عبادی، 1393).

محصولات مشابه