مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان

کد : 1649
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 6
نویسندگان کوللا و همکاران
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 2008
۱۵,۰۰۰تومان

مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان : مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان توسط کوللا ، مورانو، بورتولی و ربزا در سال (2008) طراحی شده است و شامل 6 گویه می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان

در پژوهش خواجوی و همکاران (1392) روایی همگرا و پایایی آزمون مجدد با ضریب همبستگی پیرسون و همسانی درونی با استفاده از آلفای كرونباخ محاسبه شد. پایایی آزمون مجدد 81/ 0 و همسانی درونی 76 /0 به دست آمد. همبستگی این مقیاس با آزمون بارفیکس اصلاح شده، دراز و نشست، انعطاف پذیری، دوی 45 متر و چابکی بین 31/ 0 تا 54/ 0 بدست آمد. بنابراین روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

محصولات مشابه