مقیاس بهزیستی ذهنی (SWS)

کد : 1353
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 45
نام انگلیسی پرسشنامه Subjective Well-being Scale
مخفف SWS
نویسندگان کی یز و ماگیارمو
ابعاد پرسشنامه 3
سال انتشار 2003
۱۵,۰۰۰تومان

مقیاس بهزیستی ذهنی (SWS) : مقیاس بهزیستی ذهنی توسط کی یز و ماگیارمو (2003) تهیه و تنظیم شده است و شامل 45 گویه می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی مقیاس بهزیستی ذهنی (SWS)

کی یز و ماگیارمو  (2003) اعتبار درونی زیر مقیاس بهزیستی هیجانی در بخش هیجان مثبت 91 /0 و بخش هیجان منفی 78 /0 به دست آورد. برای زیر مقیاسهای بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دارای اعتبار درونی متوسط از 4/ 0 تا 7/ 0 و اعتبار مجموع هر دو این مقیاسها 8 /0 به دست آورد. در مطالعه کی یز و ماگیارمو (2003) برای بررسی روایی این مقیاس از روایی عاملی استفاده شده است. نتایج تحلیل عامل تاییدی ساختار سه عاملی این مقیاس را تایید کرده است. در مطالعه دوست (2004) ضریب پایایی و پایایی بازآزمایی 86/0 گزارش شده است. این پرسشنامه توسط گلستانی بخت (1386) روی 57 آزمودنی اجرا و اعتباریابی شد و ضریب همبستگی پرسشنامه بهزیستی ذهنی را 78 /0 و مقیاس­های فرعی آن شامل بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را به ترتیب 76 /0، 64/ 0 و 76/ 0 گزارش کرد. ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 80/ 0 و برای مقیاس­های فرعی آن به ترتیب 86 /0، 80/ 0 و 61 /0 به دست آمد. تمنایی­فر و معتقدی­فرد (2014) ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 63/ 0 و برای مقیاس­های فرعی آن به ترتیب 25 /0، 70/ 0 و 61 /0 به دست آورد.

محصولات مشابه