مقياس سخت کوشی

کد : 1961
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 45
نویسندگان بتز
ابعاد پرسشنامه 3
سال انتشار 1996
۱۵,۰۰۰تومان

مقياس سخت کوشی : مقياس سخت کوشي توسط بارتون (1999) تهیه و تنظیم شده است و شامل 45 گویه می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی مقياس سخت کوشی

در اعتباریابی مقدماتی نرم فارسی مقیاس سخت کوشی در مورد سه نمونه از دانشجویان، ورزشکاران و بیماران، مشخصه های روانسنجی آن به شرح زیر گزارش شده است. ضرایب آلفا  از 88 /0 تا 93 /0 برای زیر مقیاس تعهد، از 85/ 0 تا 94 /0 برای زیر مقیاس کنترل، از 89 /0 تا 95 /0 برای زیر مقیاس مبارزه طلبی و از 78 /0 تا 94 /0 برای نمره ی کل سخت کوشی محاسبه شده که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است. ضرایب همبستگی نمره ها با فاصله ی دو تا چهار هفته از 82/0 تا90/0 برای زیر مقیاس تعهد، از 80 /0 تا88 /0 برای زیر مقیاس کنترل، از 79 /0 تا 87 /0 برای زیر مقیاس مبارزه طلبی و از 80 /0 تا88 /0 برای نمره کل سخت کوشی محاسبه شده، که بیانگر پایایی بازآزمایی کافی برای مقیاس است (بشارت ، 1380).

محصولات مشابه