آزمون مهارت اجتماعی

کد : 154
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 143
نویسندگان عباسی
ابعاد پرسشنامه 6
سال انتشار 1383
۱۵,۰۰۰تومان

آزمون مهارت اجتماعی توسط عباسي (1383) تهیه و تنظیم شده است و شامل 143 گویه می­باشد. كريم زاده (1391) در مطالعه­ای روایی و پایایی آزمون مهارت اجتماعی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 96/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش از سایت تیک تستی

محصولات مشابه