قوانین و مقررات

1- خرید فقط از طریق وب سایت میباشد و فایبل در از ظریق وب سایت برای شما ارسال میشود
2-پرداخت به صورت اینترنتی میباشد

3- فایل فروخته شده به صورت کامل میباشد